Felhasználási feltételek

Üdvözlünk a Delivery Hero Hungary Kft. által üzemeltetett www.netpincer.hu weboldalán (továbbiakban: "Weboldal"). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvasd el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"). A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: "Üzemeltető") adatai:

Név: Delivery Hero Hungary Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 2. I. emelet
Adószám: 11187433-2-43
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668748 Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
E-mail: [email protected]
A Weboldal tartalma, használata
A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak a Weboldalon elérhető szolgáltatások használatára, így különösen a Weboldalon elérhető éttermek részére rendelések leadására, házhozszállítás igénybevételére.

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.
Regisztráció a Weboldalra
A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. rendelés leadása) a Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál.

A Felhasználó kizárólag a saját vagy az általa képviselt cég adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek, az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.
A Weboldal tartalmáért való felelősség
Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.
A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog
A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal tartalmának, illetve az Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.
Kapcsolódó honlapok
Üzemeltető a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.
Vegyes rendelkezések
Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.
Budapest, 2017. Április 21.
Delivery Hero Hungary Kft. Üzemeltető